Vårt koncept

Kvalitet

På Karlshamn Fria Läroverk är kvalitet i skolan viktig. Vi har en tydlig strategi kring att systematiskt mäta, analysera och följa upp eleverna för att hjälpa dem att utveckla sitt lärande.

På Karlshamn Fria Läroverk arbetar vi i enlighet med Skollagens och övriga styrdokuments krav på systematiskt kvalitetsarbete såväl på huvudmannanivå som på skolenhetsnivå. Syftet med vårt systematiska kvalitetsarbete är att bedöma resultat och måluppfyllelse och utifrån detta identifiera och prioritera utvecklings- och förbättringsområden för att uppfylla de nationella målen. Syftet är också att skapa delaktighet bland våra medarbetare och elever samt skapa dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister. Genom att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen kan kunskap om vad som leder till framgång skapas och delas.

Vi har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar såväl upplevd nöjdhet, faktiska kunskapsresultat och uppfyllelse av de nationella målen. Genom att undersöka den egna verksamheten utifrån kunskapsutveckling, elev- och medarbetarnöjdhet, varvat med kompetensutveckling för pedagoger skapar vi goda förutsättningar för att förbättra och förfina vårt arbeta på skolorna. Varje skola utvärderar nöjdhet och upplevd kvalitet utifrån enkätresultaten på skolnivå.

Vi har även sammankomster där alla våra rektorer tillsammans går igenom årets resultat och ser till att utbyta erfarenheter och lära av varandra. I allt kvalitetsarbete ser vi till att dra lärdom från de skolor som lyckas bäst inom ett område och jobbar ständigt på att den kunskapen överförs till andra skolor.

Analysarbetet mynnar ut i en kvalitetsredovisning och en verksamhetsplan för kommande läsår där det framgår vad som är viktigast att prioritera för varje skola och för företaget i stort.

Kvalitetsuppföljningar

Som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete genomför vi Kvalitetsuppföljningar varje år. Då kommer representanter från vår kvalitetsavdelning ut till skolan i två dagar för att genomföra intervjuer med elever, lärare, elevhälsa och rektor samt att se över aktuella planer och dokument. Kvalitetsuppföljningar har i syfte att synliggöra både våra styrkor och utvecklingsområden, och mynnar sedan ut i en rapport som sedan används som grund för vidare utvecklingsarbete.

Kunskapsresultat

Kunskapsresultaten följs i en process där vi flera gånger om året analyserar betygsresultat, resultat på nationella prov samt kunskapsprogression. Syftet är i första hand att se till att eleverna får de kunskaper de ska ha, men även att säkerställa att betygen är rättvisa och korrekta.

Målsättningar

En viktig del av kvalitetsarbetet handlar om att sätta mål och följa upp måluppfyllelsen på vår skola. Följande mål gäller:

  • Samtliga elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen och därutöver ges förutsättningar att utvecklas så långt att de når sin fulla potential.
  • Samtliga elever skall nå fullständig gymnasieexamen.

Värdegrundsresultat

Samtliga skolor ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta detta komma till uttryck i praktisk vardaglig handling så att målen i läroplanen nås.

Intresseanmälan

Är du intresserad av Karlshamn Fria Läroverk?

Vill du studera hos oss eller bara veta mer? Skicka iväg en intresseanmälan till oss så hör vi av oss när det är dags för ett Öppet Hus eller någon annan typ av prova på-aktivitet hos oss.

Intresseanmälan»